Missie en Visie

Missie & visie

Missie : is waar we voor staan (onze permanente opdracht).
Visie : is waar we voor gaan (ons ambitieus en gedeeld beeld van de toekomst).

Missie:

We verwoorden onze missie middels het motto : “ Samen Leren Groeien ”
De drie basisbehoeften van ieder kind (relatie, competentie en autonomie¹) krijgen vorm vanuit onze missie:
•Samen: OBS De Blaak is een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. We hebben respect voor elkaar, iedereen is welkom en we zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag.
•Leren: OBS De Blaak biedt kinderen een leeromgeving waarin zij zich op cognitief gebied optimaal kunnen ontwikkelen. We bieden kinderen, ieder naar eigen mogelijkheden, zo een sterke basis voor hun toekomst.
•Groeien: op OBS De Blaak ontwikkelen kinderen zich tot creatieve individuen met een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfstandigheid.
¹
Relatie: ik ben iemand waar anderen op gesteld zijn (het gevoel dat mensen je waarderen en met je willen omgaan, actief samen leren speelt hierbij een rol.)
Competentie: ik ben iemand die iets kan. (geloof en plezier in eigen kunnen)
Autonomie: ik ben zelfstandig. (het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat je anderen om hulp of toestemming hoeft te vragen)

Visie:

In het schoolplan 2015-2019 zijn onderstaande streefbeelden (ons ambitieus en gedeeld beeld van de toekomst) van belang voor onze activiteiten en prioritering:

Brede ontwikkeling voor iedereen…

  • Alle kinderen krijgen een breed leerstofaanbod binnen de ontwikkelingsgebieden cultuur, wetenschap en techniek, expressie.
  • Leerkrachten zijn flexibel inzetbaar en inhoudelijk toegerust op lesgeven in ten minste vier leerjaren.
  • Een leven lang leren…
  • Competenties van het 21ste eeuwse leren (samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden) staan centraal binnen het onderwijs.
  • School ontwikkelt zich tot school voor tweetalig primair onderwijs (Engels). Via een groei naar VVTO-school (15% van de lessen in het Engels) wordt een vervolgstap gezet naar TPO-school (30% van de lessen in het Engels).
  • Partnerschap…
  • Kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar ontwikkelen zich binnen het ‘Integraal Kind Centrum’ van de wijk ‘De Blaak’.
  • Autonomie en eigenaarschap.
  • Binnen een gestructureerde leeromgeving (duidelijke doelstellingen, verwachtingen en consequenties) maken kinderen en professionals keuzes t.b.v. hun persoonlijke ontwikkeling.

Ondersteuning, begeleiding, monitoring en coaching… ‘op maat’.

De streefbeelden zijn onze grote verbeterpunten voor de komende vier jaar. Alles wat we doen, proberen we hieraan te relateren.