Ouderraad

De vereniging “Ouderraad openbare basisschool De Blaak Tilburg”

De Ouderraad wordt jaarlijks opnieuw gevormd en bestaat uit vertegenwoordigers uit alle groepen van de school. Elke groep heeft 1 afgevaardigde in de Ouderraad. Meestal is dit de klassenouder.
Naast de vertegenwoordigers van alle groepen heeft de Ouderraad een bestuur in de vorm van een onafhankelijke voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze worden, bij meerdere beschikbare kandidaten, direct gekozen door de ouders en blijven meerdere jaren in hun functie.
Daarnaast is er ook 1 afgevaardigde van het team (van leerkrachten en bestuurders van de school). Hiermee bestaat de Ouderraad jaarlijks uit het aantal groepen op school plus 4 vaste vertegenwoordigers.

Aan het begin van het schooljaar wordt uit deze groep een kerngroep gevormd. Deze kerngroep bestaat uit de 4 vaste vertegenwoordigers plus 1 afgevaardigde van ieder leerjaar. Daarmee bestaat de kerngroep jaarlijks uit 12, zijnde 8 afgevaardigden namens de groepen plus de 4 vaste vertegenwoordigers.

De kerngroep houdt zich bezig met de kerntaken van de Ouderraad. Dit houdt in het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Medezeggenschapsraad en de directie van de school op het gebied van zaken die de ouders van de kinderen aangaan. Zij doet dit door maandelijks te vergaderen. De overige Ouderraadsleden mogen naar hun eigen keuze op de maandelijkse vergadering aanwezig zijn.

Na vaststelling van de kerngroep, worden vertegenwoordigers gekozen voor de diverse werkgroepen (bijv. Sinterklaas of Carnaval). Hun taak is het coördineren en organiseren van de activiteiten die met de werkgroep samenhangen.

De Ouderraad is verantwoordelijk voor de inning en het beheer van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks in de Ouderraad vastgesteld. Met de ontvangen ouderbijdragen kan de Ouderraad onder anderen haar bijdrage leveren in activiteiten van Sinterklaas tot het jaarlijkse schoolreisje.

Het bestuur van de Ouderraad bestaat in schooljaar 2016/2017 uit:
Voorzitter: Kees van Kempen
Secretaris: Kim Teeuwen
Penningmeester: Suzanne Verbeek
Namens het team/directie: wisselend