Medezeggenschapsraad

MR (medezeggenschapsraad)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moet nemen heeft de MR een adviserende of instemmende taak. De leden van de raad worden gekozen uit de ouders en uit de teamleden. Onze MR bestaat op dit moment uit 5 ouderleden en drie teamleden. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De mogelijkheden van de MR worden bepaald door de Wet Medezeggenschap op Scholen (per 01-01-2007) en door het MR-reglement (dit reglement is opvraagbaar bij de voorzitter van de MR). In deze documenten staat vrijwel alles over de verhouding tussen het bestuur, de directie en de MR. Beide geledingen binnen de MR houden hun achterban (team en ouders) op de hoogte van wat er in de MR vergaderingen besproken is. Dit gebeurt onder andere door middel van publicatie van de notulen en het informeren van de teamleden tijdens de teamvergaderingen. Daarnaast kan men direct op de hoogte zijn van wat er besproken wordt, omdat de vergaderingen van de MR openbaar zijn.

Samen met de Ouderraad is de MR ook een platform binnen onze school, dat ervoor probeert te zorgen dat de openheid binnen OBS De Blaak zo groot mogelijk is.

Wat zijn de taken van de MR?
De MR heeft over een aantal zaken advies- of instemmingsrecht.

Het instemmingsrecht betreft de zaken die de besluitvorming over concrete zaken binnen de school betreft:.Hieronder een aantal voorbeelden:

“Verandering van onderwijskundige doelstelling”
“Vaststelling of wijziging van het schoolplan”
“Het schoolreglement”
“De schoolgids”
“Regels over veiligheid, gezondheid en welzijn”

Het adviesrecht betreft de zaken over de identiteit van de school. Hieronder een aantal voorbeelden:

“Verandering van grondslag van de school”
“De meerjarenbegroting”
“Beleid ten aanzien van de organisatie van de school”
“Beleid met betrekking tot toelaten en verwijderen van leerlingen”

De MR bestaat uit de volgende leden:

Hilde Vermeulen Voorzitter

Sander Jansen Ouder Lid

John Bertens Ouder Lid

Iet van der Wiel Personeel Secretaris

Lieke Vingerhoets Personeel Penningmeester

Marion Wouters Personeel Vice-voorzitter

Remko Meeuwsen/Janneke Swinkels Directie

Sjoerd Jansen Ouder Ouderraad

OBS De Blaak is één van de openbare scholen in Tilburg en omstreken die valt onder het bestuur van stichting Opmaat. Stichting Opmaat kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin iedere afzonderlijke MR zich kan laten vertegenwoordigen. Namens de teamgeleding van OBS De Blaak neemt Eugène Pallandt deel aan de GMR-vergaderingen. Hij is tevens secretaris van de GMR.

Als u vragen heeft kunt u altijd een MR-lid benaderen, ook kunt u een mailtje sturen naar obs.de.blaak_mr@opmaat-scholen.nl